លោកអ៊ីសាក

ស្រលាញ់បច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសអេឡិចត្រូនិច ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ * nix និងស្ថាបត្យកម្មកុំព្យូទ័រ។ សាស្ត្រាចារ្យនៃ sysadmins លីនុច កុំព្យូទ័រទំនើប និងស្ថាបត្យកម្មកុំព្យូទ័រ។ Blogger និងជាអ្នកនិពន្ធនៃ microprocessor encyclopedia Bitman's World ។ លើសពីនេះ ខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍លើការលួចចូលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ការសរសេរកម្មវិធីជាដើម។

អ៊ីសាកបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១.៣៧៣ អត្ថបទចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៣