ឌីហ្គូអាឡឺម៉ង់ហ្គូនហ្សាឡេស

ខ្ញុំកើតនៅ Buenos Aires ដែលខ្ញុំបានរៀនស្រឡាញ់កុំព្យូទ័រតាំងពីអាយុ ១៦ ឆ្នាំ។ ក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមើលមិនឃើញខ្ញុំបានឃើញពីរបៀបដែលលីនុចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជីវិតរបស់មនុស្សហើយខ្ញុំចង់ជួយមនុស្សកាន់តែច្រើនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់វា។