edumix

વ્યવસાય દ્વારા કમ્પ્યુટર ઇજનેર અને વ્યવસાય દ્વારા વેબ વિકાસકર્તા. નવી તકનીકીઓ અને ઇન્ટરનેટનો પ્રેમી. "લિનક્સ એડિક્ટેડ" અને "લા ન્યુબ" ના કાયમી સંપર્કમાં.